Приобщаване на детето с увреден слух в образователната – Неда Балканска

Код: KN2072

В наличност

Описание

Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда – от научните доказателства към практическите решения

Автор: Неда Балканска
Издателство: Феномен
Брой страници: 312
Година на издаване: 2014
Корици: меки

Съвременните педагогически тенденции са за приобщаване на децата с различни нарушения в образователната среда. Свързаната с това специфика в развитието на децата и адаптирането на преподаването, спрямо техните специални потребности изисква познаване от все по-широк кръг от специалисти. Позитивната образователна среда предполага прилагането на гъвкави стратегии, свързани с адекватен избор на предучилищно или учебно заведение  за конкретното дете,  адаптиране на средата и педагогическия подход към неговите особености. От изключително значение е периодичното атестиране на постиженията на детето, което дава възможност за внасяне на промени  в средата, ако това е необходимо.

Децата с увреден слух представляват много разнородна група. Особеностите в тяхното развитие, свързани със слуховото нарушение, се отразяват не само върху различния начин на комуникация, но и върху познавателното и социалното функциониране. Степента, в която тези деца ще владеят словесния език, за да могат да общуват с чуващите, е много индивидуална и зависи от редица фактори (степен и време на настъпване на увреждането, навременно и ефективно слухопротезиране и рехабилитация, семейна среда, индивидуални характеристики).

Основната цел е да се разкрие в детайли спецификата в развитието на децата с нарушения на слуха, видовете слухопротезиране, материалните и педагогическите условия за приобщаването им в образователната среда, да споделим практически насоки за работа с децата и напътствия за позитивни взаимоотношения между деца, родители, учители и други специалисти. Голяма част от предложените практики успешно могат да се прилагат както в специалното и общообразователното училище или детска градина, така и в обучението на деца без нарушения.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПЪРВА ГЛАВА. СЛУХОВАТА ФУНКЦИЯ – НОРМА И ПАТОЛОГИЯ
Неда Балканска
Устройство и функции на слуховия анализатор
Причини за слуховите нарушения
Типове слухови нарушения

ВТОРА ГЛАВА. РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО С УВРЕДЕН СЛУХ
Анна Трошева – Асенова
Увредено ли е детето с увреден слух
Механизъм на въздействие на увредения слух върху усвояването на езика
Компетентност на децата с увреден слух в словесното общуване
Отражение на слуховото нарушение върху когнитивното развитие и академичното справяне
Влияние на глухотата върху социалното развитие
Компенсаторни механизми при увреден слух
Алтернативни средства за комуникация и обучение при увреден слух

ТРЕТА ГЛАВА. РАЗВИТИЕ НА СЛУХОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В НОРМА И ПРИ УВРЕДЕН СЛУХ
Неда Балканска
Формиране на слуховото поведение в норма
Формиране на слуховото поведение при увреден слух

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУХОВАТА ФУНКЦИЯ
Неда Балканска
Аудиологично изследване на слуха
Педагогическо изследване на слуха
Класификация на слуховите нарушения

ПЕТА ГЛАВА. ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА С УВРЕДЕН СЛУХ
Неда Балканска
Звукоусилващи  средства
Визуални технически средства
Тактилни устройства

ШЕСТА ГЛАВА. ДЕТЕТО С УВРЕДЕН СЛУХ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА      
Неда Балканска                                                                                                     
Интеграция. Интегрирано и включващо обучение
Практики за стимулиране на социалната и академичната интеграция на децата с увреден слух в масовия клас

СЕДМА ГЛАВА. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ
Анна Трошева – Асенова
Детската градина/ ясла
Училището
Общообразователният учител и ресурсният учител
Слухово-речевият рехабилитатор
Жестовият преводач
Родителите на детето с увреден слух
Детето с увреден слух
Чуващите съученици
Протоколи за оценка на готовността за интегрирано обучение

ОСМА ГЛАВА. СТРАТЕГИИ И ПОДХОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОСТТА НА УЧЕНИКА С УВРЕДЕН СЛУХ В СЪВМЕСТНИТЕ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ                
Неда Балканска
Помощни средства в обучението на децата с увреден слух в общообразователна среда
Адаптиране на училищната среда към особеностите на детето с увреден слух
Приложение на диференцирания подход в интегрираното и включващото обучение на децата с увреден слух

ДЕВЕТА ГЛАВА.ОБЩИ НАСОКИ ЗА РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ НА ДЕТЕ С УВРЕДЕН СЛУХ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
Анна Трошева – Асенова
Съобразяване на преподаването с трудностите в комуникацията
Адаптиране на уроците по музика
Особености във физическото възпитание
Чуждоезиково обучение

ДЕСЕТА ГЛАВА. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С ДЕТЕ С УВРЕДЕН СЛУХ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ДЕТСКА ГРАДИНА
Анна Трошева – Асенова
Подготовка и организация на престоя в детската градина
Приложение на глобалното четене
Играта на децата с увреден слух
Целенасочени занятия за развитие на речта
Социализация

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С УЧЕНИК С УВРЕДЕН СЛУХ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
Анна Трошева – Асенова
Начално ограмотяване
Четене с разбиране
Адаптиране на учебните текстове
Онагледяване структурата на думите и изреченията
Работа върху учебното съдържание (пре- и пост- уроци)
Обучението по математика
Задаване на домашна работа
Обективно оценяване в клас
Подкрепа на социалното включване

ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА. ДЕТЕТО С УВРЕДЕН СЛУХ И СЕМЕЙНАТА СРЕДА
Неда Балканска
Особености на междуличностните взаимоотношения в семействата на децата с увреден слух
Положителни практики за взаимодействие между специалистите и родителите на децата с увреден слух

ПРИЛОЖЕНИЯ
Анна Трошева – Асенова

Приложение 1. Влияние на нарушението на слуха върху слуховите и речевите възможности, социалното развитие и образователните потребности на детето
Приложение 2. Чеклист за образователно настаняване на дете с увреден слух в детска градина или подготвителен клас
Приложение 3. Чеклист за образователно настаняване на дете с увреден слух в начална училищна степен
Приложение 4. Чеклист за самооценка на учителя на дете с увреден слух
Приложение 5. Какво е важно родителят да знае при избора на училище за дете с увреден слух
Приложение 6. Предимства на общообразователните и на специализираните детски градини/училища за развитието на детето с увреден слух
Приложение 7. Занимания с чуващи ученици, подготвящи ги за общуване с деца с увреден слух
Приложение 8. Чеклист за определяне готовността за интегрирано обучение на дете с увреден слух
Приложение 9. Чеклист за предпочитания комуникативен подход прилаган от ученика с увреден слух в клас
Приложение 10.  Примерни игри, подходящи за малки ученици (със и без увреден слух)

ЛИТЕРАТУРА

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Приобщаване на детето с увреден слух в образователната – Неда Балканска”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани