Педагогика на зрително затруднените – Владимир Радулов

Код: KN2140

В наличност

Описание

Автор: Проф. дпн Владимир Радулов
Година на издаване: 2023

Второ – преработено и допълнено – издание. В него се предлага не само актуализиране на проблемите в първото издание от 2004 г., но съществено разширява и обогатява разглежданата специфична теория и практика в обучението на зрително затруднените. Особено внимание е обърнато на разнообразните аспекти на приобщаващото образование. За пръв път са представени: индивидуалният избор на подходящата учебна медия, разширената учебна програма за самостоятелен и независим живот, функциите на асистент-учителите. Методите и средствата за обучение са обогатени с дистанционното обучение, усвояване на мултиграмотност и аудиоописанието като метод. В главата, посветена на децата с множество увреждания, се разкриват новите възможности за обучение на зрително затруднените от аутистичния спектър и тези с кортикално зрително увреждане. Практически са посочени възможностите и начините за включването на децата с множество увреждания в системата на приобщаващото образование.
Тази книга е предназначена за студенти по педагогика на зрително затруднените и специална педагогика, специални учители и терапевти на зрително затруднените, ресурсни учители, инструктори по рехабилитация, университетски преподаватели и изследователи в областта, директори и образователни администратори. Учебникът би представлявал интерес и за всички специални педагози.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор към второто издание
Глава I. Методология на педагогиката на зрително затруднените
1. Предмет и задачи
2. Зрително затруднени деца, обект на специално обучение
3. Ключови понятия, свързани с увреденото зрение
4. Медицински и социален модел
5. Модифициране на училищната среда

Глава II. Комплексно педагогическо оценяване
1. Цели и организация на оценяването
2. Планиране на оценяването
3. Модели за функциониране на диагностичния екип
4. Медицинско оценяване
5. Общо оценяване
6. Текущо оценяване с неформални методи
7. Оценяване на учебната среда
8. Оценяване на учебните програми
9. Специализирано оценяване
10. Избор и оценяване на учебната медия
11. Интерпретиране на данните от комплексното педагогическо оценяване

Глава III. Ранно въздействие
1. Цели и задачи
2. Фактори и принципни подходи в ранното въздействие
3. Оценяване в предучилищна възраст
4. Планове, програми и служби за ранно въздействие
5. Играта при зрително затруднените деца
6. Функции на консултанта по ранно въздействие
 
Глава IV. Подготовка на родителите
1. Родителски реакции спрямо зрителните увреждания
2. Ръководни принципи за родителите
3. Форми за подготовка

Глава V. Образователно планиране
1. Разработка на индивидуален учебен план
2. Планиране на прехода
3. Възможности за образователно настаняване
4. Учебни планове и програми
5. Разширена учебна програма
6. Адаптиране на учебните материали и учебниците
7. Функции на асистент-учителите

Глава VI. Специфика на учебния процес
1. Социално-психологически теории за обучението
2. Образователна цел
3. Социално-психологическа обусловеност на обучението
4. Области на еднакво и различно функциониране между зрително затруднени и виждащи ученици
5. Основни фактори в учебния процес
6. Особености на учебния процес
7. Адаптиране на дидактичните принципи
8. Адаптиране на учебните методи
9. Аудиоописанието като метод
10. Специфични стратегии и техники на обучение
11. Дистанционно обучение на зрително затруднените

Глава VII. Планиране на урока
1. Особености на урока при зрително затруднените
2. Изисквания към планирането на урока
3. Рехабилитационни цели в урока
4. Индивидуален стил на преподаване

Глава VII. Основни начини за достъп до информация на зрително затруднените
1. Релефни изображения
2. Брайловото писмо в учебния процес
3. Развитие на мултиграмотност
4. Тактилни книжки в ограмотяването
5. Говоряща книга
6. Спомагателни технологии
 
Глава IX. Приобщаващо образование
1. Историческа реалност
2. Понятията „включване“ и „интеграция“
3. От интегрирано обучение към приобщаващо образование
4. Дефиниране и общ преглед на приобщаващото образование
5. Специфични услуги в приобщаващото образование
6. Причини за неуспешно образователно включване
7. Предварително обучение
8. Индекс на образователното включване
9. Функции на ресурсния учител
10. Форми на обучение в обикновения клас
11. Модели на съвместно преподаване на масовия и ресурсния учител
12. Модели на приобщаващо образование
13. Как да променим обикновените масови училища
14. Предвижване към включващо общество
15. Предимства и недостатъци на приобщаващото образование

Глава X. Нови функции на специалните училища
1. Необходимост от промени
2. Преодоляване на митовете
3. Нови функции

Глава XI. Обучение на слабовиждащи
1. Социално-педагогическа характеристика
2. Оценяване на слабовиждащите
3. Методи и средства за обучение
4. Използване на оптични средства
 
Глава XII. Обучение по специални програми
1. Формиране на полезни умения
2. Ориентиране и мобилност
3. Зрително подпомагане

Глава XII. Обучение по адаптирани програми
1. Физическо възпитание и спорт
2. Обучение по изкуствата
3. Кариерно развитие и професионална подготовка

Глава XIV. Обучение на особени групи зрително затруднени деца
1. Обучение на зрително затруднени деца с изявени способности
2. Обучение на зрително затруднени с множество увреждания
3. Деца с кортикално зрително увреждане
4. Зрително затруднени деца от аутистичния спектър
5. Обучение на сляпо-глухи

Глава XV. Учителят на зрително затруднените
1. Уникалност на професията
2. Професионални компетенции
3. Справяне с професионалния стрес
4. Морални аспекти на професията
5. Взаимодействия между администратор и персонал
6. Администраторът като подпомагаща професия

Заключение
Библиография
Приложения

За автора:
Проф. дпн Владимир Радулов има 33-годишна преподавателска дейност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чете лекции по специална педагогика и основните дисциплини в областта на обучението и рехабилитацията на зрително затруднените. Специализирал е във Великобритания и Русия. През 1984 г. полага началото на интегрираното обучение в България. Плод на неговата научно-творческа дейност са повече от 300 публикации, свързани със социално-психологическите проблеми на слепотата и слабото зрение, приобщаващото образование, комплексното педагогическо оценяване, методиката на брайловото ограмотяване, ефективното използване на слабото зрение, историята на педагогиката на зрително затруднените у нас и в чужбина и др.
През 2018 г. проф. дпн Радулове е удостоен с почетения знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.
Проф. дпн Радулов е учен със заслужено международно признание. Бил е гост-лектор в университети в Белгия („Кортрейн“), Истанбул, Белград и Скопие. От 2000 до 2005 г. е зам.-председател на Европейския комитет при Международния съвет за образование на зрително затруднените (ICEVI).
Той се изявява и като виден общественик. През 1992 г. основава Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца. По негова инициатива са създадени фондациите: „Рехабилитация на слепи“ (1993), „100 години образование на слепите в България“ (2001) и Националната асоциация на сляпо-глухите в България (1997).

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Педагогика на зрително затруднените – Владимир Радулов”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани