Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения – Цветанка Ценова

Код: KN2045

В наличност

Описание

Автор: Цветанка Ценова
Страници: 464
Корици: меки
Година на издаване: 2024

„Логопедия“ предлага систематизация на знанията, които са необходими за теоретичната подготовка и практическата дейност на логопедите, особено на начинаещите. Това издание на книгата е преработено и допълнено с нова, актуализирана информация. Тя е написана въз основа на литературни проучвания и практическия опит на автора с намерението да предложи изчерпателна информация за комуникативните нарушения, дори в области, в които има все още неяснота. Стремежът е да се преодолее, доколкото е възможно, доминиращият в науката аналитичен мултидисциплинарен подход и да се даде път на холистичния подход, който е по-слабо застъпен.

„Логопедия“ е създадена преди всичко за университетското обучение на студенти по логопедия. Тя съдържа основния образователен материал по всички профилиращи дисциплини, необходими за образованието на специалистите логопеди. Форматът, в който е написана книгата, позволява да бъде използвана и от практикуващите логопеди. Тя може да се използва и от всички сродни специалисти от хуманитарната сфера (учители, медицински лица, психолози, лингвисти и др.), търсещи информация за естеството на комуникативните нарушения и за научно-практическата методология, чрез която се извършва тяхното идентифициране и преодоляване.

Първият раздел на книгата съдържа основния понятиен апарат и съвременната концептуална база, на която почиват знанията за комуникацията, езика, речта, говора и върху която се гради съвременната теория на комуникативните нарушения. Във втория раздел комуникативните нарушения са представени с тяхната етиология, симптоматика, форми на проявяване, дискусионни аспекти. В третия раздел е включена системата за оценяване и идентификация на комуникативните нарушения. Описан е основният инструментариум от диагностични и диференциално-диагностични средства, ползван в логопедията, и са предложени идеи за осъвременяване на логопедичната диагностика. Четвъртият раздел е посветен на терапията на комуникативните нарушения.

За автора:
Проф. дпн Цветанка Ценова е дългогодишен специалист и преподавател по логопедия в Катедрата по Специална педагогика и логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“.

Съдържание

Раздел I – ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Концептуални основи на класификацията на
комуникативните нарушения
1.1. Основни понятия и представи за феноменологията на комуникацията
1.2. Организация на езиковите процеси
1.2.1. Устен език
1.2.2. Писмен език
1.3. Организация на говорните процеси
2. Езикова онтогенеза
3. Теоретична база за описание на комуникативните нарушения
4. Класификация на комуникативните нарушения

Раздел II – ЕТИОЛОГИЯ, СИМПТОМАТИКА И ФОРМИ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Гласови нарушения – на развитието и придобити
2. Артикулационни нарушения на развитието – етиология и форми
2.1. Симптоми на нарушена артикулация
2.2. Синдроми на артикулационни нарушения на развитието
2.2.1. Специфични артикулационни нарушения
2.2.2. Вторични и биомеханични артикулационни нарушения
3. Прозодични нарушения – на развитието и придобити
3.1. Брадилалия, тахилалия, запъване
3.2. Заекване
3.2.1. Етиология на заекването
3.2.2. Симптоми на заекването
3.2.3. Форми на заекване
4. Дизартрия
4.1. Разстройства на мускулните функции
4.2. Дисфагия
4.3. Придобита дизартрия – анартрия: етиология, симптоми, форми
4.4. Дизартрия на развитието
4.4.1. Етиология на дизартрията на развитието – детска церебрална парализа
4.4.2. Симптоматика на дизартрията на развитието
5. Придобита говорна апраксия
6. Говорна апраксия на развитието
7. Биомеханични говорни нарушения на развитието
7.1. Етиология на биомеханичните говорни нарушения на развитието
7.2. Симптоматика на биомеханичните говорни нарушения на развитието
8. Придобити нарушения на устния (говоримия) език
8.1. Етиология на афазията
8.2. Симптоми и форми на афазия
8.3. Граматични нарушения при дисфлуентни и флуентни форми на афазия
9. Нарушения на развитието на устния (говоримия) език – етиология, симптоми, форми
9.1. Първична езикова патология на развитието
9.1.1. Медицинска трактовка
9.1.2. Лингвистично-поведенческа трактовка
9.2. Езикова патология при интелектуална недостатъчност
9.3. Езикова патология при сензорна недостатъчност
9.4. Езикова патология при аутизъм
9.5. Езикова патология при други абнормни състояния
10. Придобити нарушения на писмения език. Нарушения на развитието (овладяването) на писмения език
11.1. Дислексия и нарушения на ученето
11.2. Етиология на дислексията
11.3. Симптоми на дислексията
11.4. Форми на специфична дислексия

Раздел III – ДИАГНОСТИКА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Въведение в диагностиката
2. Интензивно логопедично изследване
3. Други изследвания
4. Диагностична батерия
5. Количествени измервания
6. Диференциална диагностика

Раздел IV – ТЕРАПИЯ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Въведение
1.1. Същност на логопедичната терапия
1.2. Видове логопедична терапия, структура и общи указания за провеждането й
1.3. Характеристика на говорната и на езиковата терапия
2. Масаж
З. Релаксация
4. Регулиране на дишането
5. Гласова терапия
5.1. Постановка на гласа
5.2. Особености на терапията на гласовите нарушения
6. Гнозис и когнитивна сфера
6.1. Невербален слухов гнозис
6.2. Фонемен гнозис и фонологично осъзнаване
6.3. Когнитивни процеси
7. Праксис
7.1. Артикулационен праксис
7.2. Мануален праксис
8. Артикулационна терапия
8.1. Специфика и съдържание
8.2. Постановка на говорните звукове
8.3. Автоматизация на говорните звукове
8.4. Особености на терапията на артикулационните нарушения
9. Прозодична терапия
9.1. Същност и съдържание
9.2. Особености на терапията на прозодичните нарушения
9.2.1. Прозодична терапия при възрастни
9.2.2. Прозодична терапия при деца
10. Особености на терапията на дизартрията
10.1. Придобита дизартрия
10.2. Дизартрия на развитието
11. Особености на терапията на говорната апраксия
12. Особености на терапията на биомеханичните говорни нарушения
13. Специални методи, използвани в говорната терапия
14. Терапия на придобитите нарушения на устния език
15. Терапия на нарушенията в развитието на устния език
15.1. Общоразвиваща терапия
15.2. Терапия при доминиращ тип езикова недостатъчност
15.3. Терапия на вторичните нарушения в развитието на устния език
16. Терапия на нарушенията на писмения език
17. Специални методи, използвани в езиковата терапия
18. Структуриране на комплексна терапия
Литература

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения – Цветанка Ценова”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани