Дезинфектант за повърхности IDO SPRAY 1 л

  • 20,00 лв. 25,00 лв.
- +
Тип артикули други
Код BG3088

Бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности и предмети

За професионална употреба

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Течност без цвят

• Готов за употреба

• Срок на годност: 2 години

• Бутилка 1.000 л

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Етанол (72%)

• Бърза дезинфекция на алкохолна основа

• Формула без алдехиди, без оксидиращи агенти

• Съдържа корозионен инхибитор – предпазва третираните повърхности и предмети

• Кратка експозиция и широк спектър на действие

• Пълно вирусоцидно действие (включително вирусите HAV, HBV, HCV, HIV, Influenza Virus, Herpesvirus, Rotavirus, Enterovirus, Papillomavirus, Polyomavirus)

• Не оставя следи по третираните повърхности

• Спрей форма, позволяваща третиране и на труднодостъпни повърхности и предмети

• Не се налага изплакване след обработка

• Готов за употреба – прилага се неразреден

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

• Бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности, включително на оборудване, апаратура, прибори, предмети

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

• Бактерицидно (вкл. MRSA)

• Фунгицидно (вкл. дрождецидно)

• Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)

• Вирусоцидно

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ / ЕКСПОЗИЦИЯ

Вирусоцидно (M. Norovirus) - 15 секунди

Бактерицидно (вкл. MRSA); Дрождецидно (C. albicans); Туберкулоцидно;

Вирусоцидно (M. Norovirus; Adenovirus) - 30 секунди

Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно; Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно); Вирусоцидно - 60 секунди

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

• Третираните повърхности и предмети се напръскват с дезинфектанта от разстояние около 25-30 см (малко повече от една педя) или се обтриват с напоена с дезинфектанта чиста кърпа

• Повърхностите трябва да останат напълно омокрени до изтичане на ескпозиционното време, след което се оставят да изсъхнат

• Електрическите уреди следва да са изключени, а нагорещените повърхности – изстинали, преди прилагане на дезинфектанта

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

• Внимание. Спазвайте препоръките за безопасност при употребата на продукта.

• Да се съхранява извън обсега на деца.

• Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

• Съдът да се съхранява плътно затворен.

• ПРИ ПОЖАР: Използвайте прах, устойчива на алкохол пяна, водна мъгла или въглероден диоксид, за да загасите.

• Не смесвайте с други продукти

• Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място

• Препоръчителна температура на съхранение: от +15оC до +25oC

• Да не се извършват манипулации в близост до открит пламък. Да не се съхранява близо до горими материали. Опаковките, които са били отваряни, трябва да бъдат внимателно затворени повторно и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив

• Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се ограничава винаги, когато е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да отговарят на изискванията за защита на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти.

Изхвърлянето на излишни и негодни за рециклиране продукти се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на отпадъци. Отпадъците не трябва да се изхвърлят в канализацията, освен в пълно съответствие с изискванията на всички компетентни органи. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират само след пълното изразходване на продукта