Дезинфектант за ръце SCRUB AL 750 мл

  • 14,00 лв. 17,50 лв.
- +
Тип артикули други
Код BG3087

Дезинфектант за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа

За професионална употреба

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Опаковка: бутилка 750 мл

• Течност без цвят

• Готов за употреба

• Срок на годност: 2 години

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 

Етанол (72%), Хлорхексидин диглюконат (0.5%)

• Класически дезинфектант за ръце и кожа

• Микрофилтриран срещу спори в процеса на производство

• Кратка експозиция и продължителен ефект – 180 минути остатъчно действие

• Пълно вирусоцидно действие (включително вирусите HAV; HBV; HCV; HIV; HEV; HDV; HTLV; Herpesvirus; Influenza Virus, вкл. H5N1, H1N1; Rotavirus; Enterovirus; Rhinovirus; Papillomavirus; Polyomavirus; Coronavirus; Rubella Virus; Adenovirus; Norovirus; Poliovirus)

• Щадящ кожата дори при честа употреба

• Хипоалергенна формула с омекотяващи и овлажняващи кожата ексципиенти

• Готов за употреба – прилага се неразреден

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

• Хигиенна дезинфекция на ръце

• Хирургична дезинфекция на ръце

• Дезинфекция на кожа преди манипулации

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

• Бактерицидно (вкл. MRSA)

• Фунгицидно (вкл. дрождецидно)

• Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)

• Вирусоцидно

ПРИЛОЖЕНИЕ / СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ / ЕКСПОЗИЦИЯ:

Хигиенна дезинфекция на ръце (EN 1500) - 15 секунди

Хирургична дезинфекция на ръце (EN 12791) - 60 секунди

Вирусоцидно (M. Norovirus) - 15 секунди

Бактерицидно (вкл. MRSA); Дрождецидно (C. albicans); Туберкулоцидно; Вирусоцидно (M. Norovirus; Adenovirus) - 30 секунди

Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно; Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно); Вирусоцидно - 60 секунди

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

I. ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ

• Достатъчно за омокряне количество от дезинфектанта се втрива в кожата на чисти и сухи ръце

• Кожата трябва да остане омокрена през цялото време на въздействие

• За гарантиране на дезинфекцията, съблюдавайте посочената експозиция, като втривате дезинфектанта, следвайки всички 6 стъпки съгласно стандартната техника за хигиенна дезинфекция (EN 1500)

• След приключване на дезинфекцията ръцете не се измиват и не се подсушават

ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ (EN 1500):

1.1. Лицето на едната длан в лицето на другата длан

1.2. Лицето на едната длан в гърба на другата длан и обратно

1.3. Лицето на едната длан в лицето на другата длан, но с раздалечени и преплитащи се пръсти

1.4. Гърбът на пръстите в лицето на срещуположната длан при сключени пръсти

1.5. Кръгово втриване на десния палец в затворената лява длан и обратно

1.6. Кръгово втриване в срещуположни посоки на върховете на пръстите на дясната ръка в лицето на лявата длан и обратно.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

• Да се съхранява извън обсега на деца.

• Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

• Съдът да се съхранява плътно затворен.

ПРИ ПОЖАР: Използвайте прах, устойчива на алкохол пяна, водна мъгла или въглероден диоксид, за да загасите.

• Не смесвайте с други продукти

• Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място

• Препоръчителна температура на съхранение: от +15оC до +25oC

• Да не се извършват манипулации в близост до открит пламък. Да не се съхранява близо до горими материали. Опаковките, които са били отваряни, трябва да бъдат внимателно затворени повторно и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив

• Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се ограничава винаги, когато е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да отговарят на изискванията за защита на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти.

Изхвърлянето на излишни и негодни за рециклиране продукти се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на отпадъци. Отпадъците не трябва да се изхвърлят в канализацията, освен в пълно съответствие с изискванията на всички компетентни органи. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират само след пълното изразходване на продукта